+48 696 068 210 ul. Kleszczowa 18, Warszawa

Polityka prywatności

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r., informujemy że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest English Bay Szkoła Języków Obcych Aneta Smaga, ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa („English Bay”), e-mail: biuro@englishbay.pl, tel.: +48 696 068 210
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o nauczanie, m.in. w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie ze strony www i akceptację regulaminów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. niezbędnym do świadczenia usług nauczania, realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności potwierdzenia lub odwołania zajęć lekcyjnych, kontaktowania się, w szczególności komunikowania się między szkołą a klientami szkoły, w tym do komunikacji między szkołą bądź lektorami a uczniami i ich rodzicami, do udzielenia odpowiedzi na pytania, w formie telefonicznej, za pomocą e-maila lub czatu bądź poprzez aplikację internetową on-line udostępnianą wcześniej uczniom, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO (uzasadnionym interesem administratora jest sprawna komunikacja z klientami szkoły i realizacja obowiązków informacyjnych);
 4. niezbędnym do rozwiązania testu poziomującego, pod warunkiem udzielenia zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 5. niezbędnym do wyboru kandydatów ubiegających się o pracę u Administratora, w takcie aplikowania, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 6. składania ofert marketingowych, pod warunkiem udzielenia zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 7. rozpatrywania zgłoszonych reklamacji, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa;
 8. przetwarzania dokumentacji księgowo-podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków/faktur za wykonanie usługi, co może wiązać się  z koniecznością przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 9. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO (uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń).

 

 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
 1. upoważnieni pracownicy Administratora,
 2. podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług nauczania,
 3. usługodawcy współpracujący z Administratorem na podstawie umów powierzenia, na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności usług marketingowych, IT, księgowych, windykacyjnych, reklamowych, mailingowych, logistycznych i kurierskich, usług prawnych i audytowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
 4. podmioty współpracujące z Administratorem, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych,
 5. organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

 

 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Jeżeli w przyszłości taki transfer danych będzie miał miejsce, poinformujemy o tym w niniejszej informacji, jak również zapewnimy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, między innymi poprzez podpisanie z podmiotem w państwie trzecim Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 1. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości (5 lat),
 2. do czasu odwołania zgody, w przypadku wyrażenia zgód marketingowych,
 3. do momentu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi, w przypadku zapytania przesłanego drogą elektroniczną,
 4. przez okres 6 miesięcy, w przypadku wypełnienia testu poziomującego, gdy nie rozpocznie Pan/Pani nauczania w English Bay,
 5. do 10 lat w przypadku aplikowania do pracy w English Bay, gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie danych do przyszłych rekrutacji.

 

 • Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 

 • Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 • Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów, jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody, ale aby móc prawidłowo wykonać zawartą z Państwem umowę, musimy dysponować przynajmniej Państwa imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL. W przypadku umowy, z którą wiąże się z Państwa strony zobowiązanie finansowe rozciągnięte w czasie, prosimy również o podanie adresu zamieszkania. W przypadku odmowy podania ww. danych nie będziemy w stanie podpisać z Państwem umowy a tym samym przystąpić do jej wykonania. Do sprawnego komunikowania się potrzebujemy ponadto numeru Państwa telefonu oraz adresu e-mail, a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odwołania zajęć w sytuacjach tego wymagających.

 

 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.